• Trang chủ

Mô đun 3 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực” gồm 4 nội dung:

Các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT;

Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và kết quả đánh giá trong dạy học, giáo dục học sinh;

Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học/THCS/THPT về phẩm chất, năng lực;

Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Infographic giới thiệu về 09 mô đun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/17-tin-tuc-su-kien/trang-ch-s-ki-n/135-infographic-gi-i-thi-u-09-mo-dun-b-i-du-ng-thu-ng-xuyen.html?Itemid=288

Infographic giới thiệu mô đun 1 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/16-tin-tuc-su-kien/trang-ch-tin-m-i-nh-t/136-mo-dun-1-b-i-du-ng-thu-ng-xuyen-giao-vien-co-s-giao-d-c-ph-thong-giai-do-n-2019-2021.html?Itemid=288

Infographic giới thiệu mô đun 2 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021: hhttp://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/16-tin-tuc-su-kien/trang-ch-tin-m-i-nh-t/138-mo-dun-2-b-i-du-ng-thu-ng-xuyen-giao-vien-co-s-giao-d-c-ph-thong-giai-do-n-2019-2021.html?Itemid=288

Ban Truyền thông