• Trang chủ

Mô đun 4 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Mô đun 4 “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT;

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học;

Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường tiểu học/THCS/THPT.

Infographic giới thiệu về 09 mô đun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/17-tin-tuc-su-kien/trang-ch-s-ki-n/135-infographic-gi-i-thi-u-09-mo-dun-b-i-du-ng-thu-ng-xuyen.html?Itemid=288

Infographic giới thiệu mô đun 1 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/16-tin-tuc-su-kien/trang-ch-tin-m-i-nh-t/136-mo-dun-1-b-i-du-ng-thu-ng-xuyen-giao-vien-co-s-giao-d-c-ph-thong-giai-do-n-2019-2021.html?Itemid=288

Infographic giới thiệu mô đun 2 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021: hhttp://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/16-tin-tuc-su-kien/trang-ch-tin-m-i-nh-t/138-mo-dun-2-b-i-du-ng-thu-ng-xuyen-giao-vien-co-s-giao-d-c-ph-thong-giai-do-n-2019-2021.html?Itemid=288

Infographic giới thiệu mô đun 3 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/16-tin-tuc-su-kien/trang-ch-tin-m-i-nh-t/145-mo-dun-3-b-i-du-ng-thu-ng-xuyen-giao-vien-co-s-giao-d-c-ph-thong-giai-do-n-2019-2021.html?Itemid=288

Ban Truyền thông