• Trang chủ

Hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và BDTX giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn số 1595/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Công văn đề cập đến việc ưu tiên nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục năm học 2020-2021 đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình mới. Theo đó, căn cứ các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn do Bộ GD&ĐT ban hành, các Sở GD&ĐT chủ động điều chỉnh kế hoạch BDTX năm học 2019-2020 cùng với việc xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2020-2021 đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo đúng quy định tại Thông tư số 19/2019/TT- BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm GDTX và các chương trình BDTX tương ứng với các cấp học do Bộ GD&ĐT đã ban hành đảm bảo phù hợp với đối tượng và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Nội dung bồi dưỡng gồm: nội dung theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (các vụ, cục, dự án, đề án, chương trình); nội dung của địa phương; các mô đun tự chọn của giáo viên trong các chương trình BDTX đã ban hành của các cấp học.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, nội dung bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 8/4/2020 của Bộ GD&ĐT là một phần trong thời lượng 120 tiết được quy định theo Quy chế BDTX ban hành kèm theo Thông tư số 19. 

Năm học 2020-2021, những giáo viên dự kiến phân công dạy lớp 1 ưu tiên tập trung bồi dưỡng những nội dung đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Công văn số 1201 (xem tại: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/18-van-ban/151-cong-van-v-vi-c-b-i-du-ng-giao-vien-can-b-qu-n-li-co-s-giao-d-c-ph-thong-tri-n-khai-chuong-trinh-giao-d-c-ph-thong-2018.html?Itemid=288) và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu dạy sách giáo khoa mới do các nhà xuất bản thực hiện. 

Xem toàn văn công văn 1595 tại: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/18-van-ban/154-cong-van-hu-ng-d-n-danh-gia-theo-chu-n-va-bdtx-gv-cbql-csgd.html?Itemid=288

Ban Truyền thông