• Trang chủ

Tập huấn nội bộ phát triển tài liệu Mô đun 2

Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020, Ban Quản lí Chương trình ETEP trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tập huấn nội bộ phát triển tài liệu Mô đun 2 dưới sự chủ trì của GS.TS. Huỳnh Văn Sơn.

Infographic mô đun 2 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/16-tin-tuc-su-kien/trang-ch-tin-m-i-nh-t/138-mo-dun-2-b-i-du-ng-thu-ng-xuyen-giao-vien-co-s-giao-d-c-ph-thong-giai-do-n-2019-2021.html?Itemid=288

Tại buổi tập huấn, TS. Thái Hoài Minh đã trình bày qui trình thực hiện khung chương trình xây dựng tài liệu của mô đun 2 theo Quyết định 4660/QĐ-BGDDT do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách theo phân công của chương trình ETEP. Các nhóm chuyên môn cũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng xây dựng khung tài liệu theo yêu cầu của ETEP trung ương. Buổi tập huấn đã đi đến thống nhất về những nội dung cần thiết để các nhóm sẽ báo cáo và xin ý kiến của các trường sư phạm tham gia ETEP trong thời gian sắp tới. Đây là bước tiền đề để bộ khung tài liệu của trường sẽ được hoàn thiện và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tài liệu ở các bước tiếp theo trong thời gian tới.

Ban Truyền thông