• Trang chủ

Công bố báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI giai đoạn 2017-2019

Ngày 18 tháng 4 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố Báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI giai đoạn 2017-2019 (cập nhật sau tham vấn các bên liên quan) theo qui định của chương trình ETEP

Báo cáo hiện đã công khai tại:

1. Website ETEP HCMUE:

- Báo cáo tự đánh giá: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/18-van-ban/139-bao-cao-t-danh-gia-theo-b-ch-s-teidi-nam-2019-c-p-nh-t.html?Itemid=288

- Danh mục minh chứng: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/18-van-ban/140-danh-m-c-minh-ch-ng-teidi-2019-c-p-nh-t.html?Itemid=288

2. Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=6655

Ban Truyền thông