• Trang chủ

Tham dự Hội thảo - Tập huấn Phát triển tài liệu mô đun 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông

Từ 28-30/5/2020, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã cử 16 Giảng viên sư phạm chủ chốt tham dự Hội thảo - Tập huấn Phát triển tài liệu mô đun 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông do Ban Quản lí Chương trình ETEP tổ chức tại Đà Nẵng.

Các đại biểu đã được PGS.TS Nguyễn Xuân Thành giới thiệu về "Định hướng đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục theo phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh theo Chương trình GDPT 2018". Ngoài ra, các GVSPCC còn được chuyên gia tư vấn của chương trình chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển tài liệu bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

Hoạt động chính trong 3 ngày hội thảo, các GVSPCC của trường đã cùng chuyên gia ETEP và các đồng nghiệp tại 7 trường ĐHSP/Học viện tham gia ETEP thảo luận, trao đổi kinh nghiệm phát triển tài liệu bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT, xây dựng kịch bản sư phạm bồi dưỡng qua mạng... cho các mô đun 2,3,4.

Các mô đun 2,3,4 sẽ được triển khai tập huấn – bồi dưỡng cho GVPTCC và CBQLCSGDPT trong năm 2020. Trong đó, mô đun 2 bồi dưỡng cho GVPTCC do Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh phụ trách phát triển tài liệu.

Infographic giới thiệu nội dung chính của các mô đun triển khai đến GVPTCC trong năm 2020:

Mô đun 2: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/16-tin-tuc-su-kien/trang-ch-tin-m-i-nh-t/138-mo-dun-2-b-i-du-ng-thu-ng-xuyen-giao-vien-co-s-giao-d-c-ph-thong-giai-do-n-2019-2021.html?Itemid=288

Mô đun 3: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/16-tin-tuc-su-kien/trang-ch-tin-m-i-nh-t/145-mo-dun-3-b-i-du-ng-thu-ng-xuyen-giao-vien-co-s-giao-d-c-ph-thong-giai-do-n-2019-2021.html?Itemid=288

Mô đun 4: http://etep.hcmue.edu.vn/index.php/component/content/article/16-tin-tuc-su-kien/trang-ch-tin-m-i-nh-t/146-mo-dun-4-b-i-du-ng-thu-ng-xuyen-giao-vien-co-s-giao-d-c-ph-thong-giai-do-n-2019-2021.html?Itemid=288

Ban Truyền thông