• Trang chủ

Công văn về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày 08 tháng 04 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xem công văn tại đây: