• Trang chủ

Công văn hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và BDTX giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1595/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Xem công văn tại đây: