KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG


Kế hoạch năm 2018 - Đợt 1

KẾ HOẠCH NĂM 2018 - ĐỢT 1 (DỰ KIẾN) CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM ĐỂ NÂNG CAO NĂNG...

Kế hoạch năm 2017

KẾ HOẠCH NĂM 2017 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ...