TIN TỨC - SỰ KIỆN


Tham dự Hội thảo - Tập huấn Phát triển tài liệu mô đun 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông

Từ 28-30/5/2020, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã cử 16 Giảng viên sư phạm chủ chốt tham...

Nhiệm vụ của Giảng viên Sư phạm chủ chốt

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu infographic Nhiệm vụ của Giảng viên Sư...

Cơ chế phối hợp các bên liên quan trong dưỡng thường xuyên thuộc chương trình ETEP

Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các trường Sư phạm/học viện tham gia Chương trình...

Tập huấn nội bộ phát triển tài liệu Mô đun 2

Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020, Ban Quản lí Chương trình ETEP trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí...

Nhiệm vụ của Giáo viên phổ thông

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu infographic Nhiệm vụ của Giáo viên phổ...

Nhiệm vụ của Giáo viên phổ thông cốt cán

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu infographic Nhiệm vụ của Giáo viên phổ...

Hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và BDTX giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn số 1595/BGDĐT-NGCBQLGD về...

Nhiệm vụ cơ bản của các bên liên quan trong hoạt động phát triển nghề nghiệp GV và CBQL CSGDPT

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu bộ infographic về "Nhiệm vụ cơ bản của các...

Mô đun 4 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Mô đun 4 “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu...

Mô đun 3 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực” gồm...

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1315/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn...

Mô đun 2 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu...

Mô đun 1 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”  gồm 6 nội dung Tư tưởng chủ...

Công bố báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI giai đoạn 2017-2019

Ngày 18 tháng 4 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố Báo cáo tự đánh giá...

Triển khai bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT đại trà của các Trường Đại học Sư phạm tham gia ETEP

Ngày 13 tháng 4 năm 2020, Ban Quản lí Chương trình ETEP ban hành công văn số 76/CV-ETEP về việc triển...