TIN TỨC - SỰ KIỆN


Hội nghị rà soát, điều chỉnh PA

Ngày 18 tháng 7 năm 2020, Ban Quản lí ETEP trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến...

Tham dự Hội thảo – Tập huấn Rà soát, điều chỉnh Thỏa thuận thực thiện Chương trình ETEP và xây dựng Kế hoạch giám sát đánh giá năm 2020

Trong hai ngày 9-10 tháng 7 năm 2020, trường trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã cử đoàn...

Tham dự Hội thảo - Tập huấn Hoàn thiện, phát triển bộ chỉ số TEIDI và tài liệu hướng dẫn sử dụng năm 2020

Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã cử 12...

Hội thảo Xây dựng tài liệu sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Xây dựng tài...

Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thế giới và Ban...

Đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới làm việc về công tác bồi dưỡng tại Cần Thơ

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, đoàn giám sát, hỗ trợ kĩ thuật của Ngân hàng Thế giới đối với chương...

Nhiệm vụ của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu infographic Nhiệm vụ của Trường sư phạm tham gia...

Tham dự Hội thảo - Tập huấn Phát triển tài liệu mô đun 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông

Từ 28-30/5/2020, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã cử 16 Giảng viên sư phạm chủ chốt tham...

Nhiệm vụ của Giảng viên Sư phạm chủ chốt

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu infographic Nhiệm vụ của Giảng viên Sư...

Cơ chế phối hợp các bên liên quan trong dưỡng thường xuyên thuộc chương trình ETEP

Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các trường Sư phạm/học viện tham gia Chương trình...

Tập huấn nội bộ phát triển tài liệu Mô đun 2

Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020, Ban Quản lí Chương trình ETEP trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí...

Nhiệm vụ của Giáo viên phổ thông

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu infographic Nhiệm vụ của Giáo viên phổ...

Nhiệm vụ của Giáo viên phổ thông cốt cán

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu infographic Nhiệm vụ của Giáo viên phổ...

Hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và BDTX giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn số 1595/BGDĐT-NGCBQLGD về...

Nhiệm vụ cơ bản của các bên liên quan trong hoạt động phát triển nghề nghiệp GV và CBQL CSGDPT

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu bộ infographic về "Nhiệm vụ cơ bản của các...