VĂN BẢN 


Hướng dẫn thực hiện công khai

Ngày 10/04/2019, BQL Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 85/CV-ETEP về việc Hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch và quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của BQL Chương trình ETEP  

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018

Ngày 01/11/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4739/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt đông, Kế hoạch tài chính năm, Kế hoạch lựa chọ nhà thầu năm 2018 của 07 trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao...

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 12/03/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy (năm 2018)  

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017

Ngày 24/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4516/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017 của 07 trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục thuộc Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở...

Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2017

Ngày 24/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4518/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2017 của 07 trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục thuộc Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở...

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017

Ngày 24/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4517/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 của 07 trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục thuộc Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý...