VĂN BẢN 


Danh mục minh chứng TEIDI 2019

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ CHí Minh công bố Danh mục minh chứng TEIDI 2019 (lần 1) Xin xem toàn văn tại đây

Báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI năm 2019

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ CHí Minh công bố Báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI năm 2019 (lần 1) Xin xem toàn văn tại đây

Báo cáo TEIDI năm 2019 (dự thảo)

Bản dự thảo Báo cáo TEIDI năm 2019 Xin xem toàn văn

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động đợt 2 năm 2019

Ngày 28/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2557/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt đông, Kế hoạch tài chính năm, Kế hoạch lựa chọ nhà thầu năm 2019 của 07 trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao...

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động đợt 1 năm 2019

Ngày 24/6/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1781/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt đông, Kế hoạch tài chính năm, Kế hoạch lựa chọ nhà thầu năm 2019 của 07 trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao...

Hướng dẫn thực hiện công khai

Ngày 10/04/2019, BQL Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 85/CV-ETEP về việc Hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch và quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của BQL Chương trình ETEP  

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018

Ngày 01/11/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4739/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt đông, Kế hoạch tài chính năm, Kế hoạch lựa chọ nhà thầu năm 2018 của 07 trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao...

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 12/03/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy (năm 2018)  

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017

Ngày 24/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4516/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017 của 07 trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục thuộc Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở...