VĂN BẢN 


Công văn hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và BDTX giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1595/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông Xem công văn tại đây:   

Công văn hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn số 1315/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học Xem toàn văn tại đây  

Danh mục minh chứng TEIDI giai đoạn 2017-2019

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục minh chứng TEIDI giai đoạn 2017-2019 cập nhật sau tham vấn các bên liên quan.

Báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI giai đoạn 2017-2019

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố Báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI giai đoạn 2017-2019 cập nhật sau tham vấn các bên liên quan

Công văn triển khai bồi dưỡng GVPT và CBQL CSGDPT đại trà của các trường ĐHSP tham gia ETEP

Ngày 13 tháng 4 năm 2020, Ban quản lí Chương trình ETEP ban hành công văn triển khai bồi dưỡng GVPT và CBQL CSGDPT đại trà của các trường Đại học Sư phạm tham gia ETEP Xem công văn tại đây Xem phụ lục Kế hoạch Hỗ trợ đồng nghiệp tại đây  

Công văn về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày 08 tháng 04 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Xem công văn tại đây:

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020

Ngày 26/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt đông, Kế hoạch tài chính năm, Kế hoạch lựa chọ nhà thầu năm 2020 của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ...

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lí giáo dục chủ chốt năm 2020

Ngày 22 tháng 01 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 41/KH-BGDĐT Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2020 (trong khuôn khổ các dự án ODA) Xem toàn văn kế hoạch tại đây:  

Danh mục minh chứng TEIDI 2019

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục minh chứng TEIDI 2019 (lần 1)